Aktivity

Arrow

Workshop: Organizace a didaktické zajištění ekoakce

23.10.2015 : Workshop zaměřený na přípravu aktivit pro žáky a práci studentů se žáky na téma třídění odpadů při akci "Odpadová olympiáda" pořádaný v rámci udržitelnosti projektu

Arrow

Analytické možnosti 3D GIS

16.10.2015 : 16. 10. 2015 Workshop Analytické možnosti 3D GIS - zaměřený na práci s výškopisnými daty v prostředí Google Sketchup a ArcGIS for Desktop, pro rozšíření klíčových dovedností studentů při rekonstrukci 3D objektů a práci s digitálními modely reliéfu (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Letní škola ornitologie a mamaliologie

18.8.2015 : Letní škola ornitologie a mamaliologie - zaměřená na osvojení si praktických zkušeností a dovedností s moderními metodami monitoringu, odchytu a značení (kroužkování, čipování, tetování) ptáků a savců, manipulace s technikou, sběr a fixaci živočišného materiálu

Arrow

Vzdělávací kurz - CITES, legislativa a obchod s ohroženými druhy

21.5.2015 : CITES, legislativa a obchod s ohroženými druhy - legislativní rámce ochrany druhů, legislativa EU x ČR, praktické dopady ochrany druhů, biopirátství, Nagojský protokol, sběry pro vědecké účely...

Arrow

Letní škola obecné a molekulární biologie

29.4.2015 : Letní škola obecné a molekulární biologie

Arrow

Workshop CLIL ve výuce matematiky

25.3.2015 : Workshop CLIL ve výuce matematiky - teoretická východiska metodologie CLIL, ukázky vhodných edukačních aktivit pro aplikaci této metody ve výuce matematiky

Arrow

Vzdělávací kurz - Vícerozměrné statistické metody

6.1.2015 : Vícerozměrné statistické metody a možnosti jejich realizace v systému STATISTICA

Arrow

Vzdělávací kurz – Veřejné finance a projektová činnost

7.11.2014 : Rozbor stěžejních ukazatelů - HDP, veřejného dluhu ČR a srovnání jeho výše vzhledem k vybraným státům světa, inflace, deflace, zaměstnanost a růst cen, státní finanční politika, projektová činnost ČR

Arrow

Workshop Drill and Skills – Digitální sondy Vernier

4.11.2014 : Počítačem podporovaná praktická cvičení ve výuce přírodopisu a biologie – přednáška a demonstrační pokusy, možnosti využití výukových trenažérů a výuka s využitím digitálních sond Vernier

Arrow

Letní škola ekologických aktivit

30.10.2014 : Studenti teoreticky i prakticky přípravili 10 stanovišť podporujících environmentální výchovu prostřednictvím organizace edukační akce se zaměřením na třídění odpadu

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2019

Poskytovatelé podpory