Knihovna : Obecné

Obecné

Obsahuje zdojů: 99

dateZdrojKategorieZaměření
1.

ICT ve vzdělávání ve světě: trendy, problémy a perspektivy

PELGRUM, W. J., LAW, N., 2004. ICT in education around the world: trends, problems and prospects. Fundamentals of educational planning No. 77 2004, 133p. ISBN: 92-803-1244-8

Publikace

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

2.

11 klíčových nápadů. Učení a pedagogické dovednosti.

ZABALA, A., ARNAU, L., 2007. 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Editorial Graó. ISBN: 978-84-7827-500-7

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

3.

Aplikace prvků e-learningu na základní škole

NIKL, J., 2008. Aplikace prvků e-learningu na základní škole. In: Media 4U Magazine. Dostupné z: http://www.media4u.cz/sbornikmeavz2008.pdf

Články

(odkaz)

ZŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

4.

Aspekty získávání kompetencí

JUNG, E. 2005. Aspekte des Kompetenzerwerbs. Unterricht – Arbeit +Technik, roč. 32, č. 8, s. 53-55. ISSN 1438-8987

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

5.

Blended learning na ZŠ – práce se vzdělávacími cíli

NIKL, J., 2010. Blended learning na ZŠ – práce se vzdělávacími cíli. In: Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-043-6. Dostupné z: http://everest.natur.cuni.cz/konference/2010/prispevek/nikl.pdf

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

6.

Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi

VAŠUTOVÁ, J., 2007. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-325-2

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

7.

Cambridge Journals Online

plné texty humanitních a společenskovědních časopisů

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ, SŠ

en | Licence: nezadáno

8.

Cesty dalšího vzdělávání učitelů

LAZAROVÁ, B. a kol., 2006. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido. ISBN 80-7315-114-6

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

9.

CLIL – Cizí jazyky napříč předměty druhého stupně

ŠMÍDOVÁ, T. a kol. 2012. CLIL – Cizí jazyky napříč předměty druhého stupně.

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

10.

CLIL ve výuce – jak zapojit cizí jazyky do vyučování.

ŠMÍDOVÁ, T., TEJKALOVÁ, L., Vojtková, N. 2012. CLIL ve výuce – jak zapojit cizí jazyky do vyučování. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. ISBN 978-80-87652-57-2

Publikace

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

11.

Co znamenají kompetence?

WOODRUFFE, Ch., 1993. What Is Meant by a Competency? Leadership & Organization Development Journal, roč. 14, č. 1, s. 29 – 36. ISSN 0143-7739

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

en | Licence: nezadáno

12.

CT kompetence učitelů

NEUMAJER, O., 2007. ICT kompetence učitelů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

13.

Časopis pro informační výchovu

Volně přístupný časopis, zaměřený na komunikační a informační výchovu, vydávaný v Zurichu, Švýcarsko

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

14.

Český Statistický úřad: Kolik domácností v ČR má doma Internet?

Český Statistický úřad: Kolik domácností v ČR má doma Internet? 2012 [online]. Český statistický úřad.

Články

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

15.

Dovednosti osvojované ve výuce cizích jazyků a dějepisu jako cíl vzdělávacích programů pro základní školy

KROPÁČOVÁ, J. a KROPÁČ, J., 2002. Dovednosti osvojované ve výuce cizích jazyků a dějepisu jako cíl vzdělávacích programů pro základní školy. e – Pedagogium (online), 2002, č. 3. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz./eped3.2002/index.htm ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

16.

E-learing v distančním vzdělávání.

Nocar, D. a kol., 2004. E-learing v distančním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého. 78 s. ISBN 80-244-0802-3

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

17.

e-Learnigové učební opory pro ZŠ

NIKL, J., 2009. e-Learnigové učební opory pro ZŠ. In: Alternativní metody výuky 2009. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7041-515-3. Dostupné z: http://everest.natur.cuni.cz/konference/2009/prispevek/nikl.pdf

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

18.

E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti

ZOUNEK, J., 2009. E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 978-80-210-5123-2

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

19.

E-learning v multiuživatelském virtuálním prostředí

MAREŠOVÁ, H., 2009. E-learning v multiuživatelském virtuálním prostředí. Časopis pro technickou a informační výchovu, roč. 1, č. 1, s. 39-44. ISSN 1803-537X

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

20.

E-learning. Elektronické studijní opory a jejich hodnocení.

KLEMENT, M. a kol. 2012. E-learning. Elektronické studijní opory a jejich hodnocení. Olomouc: GEVAK. ISBN 978-80-86768-38-0

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

21.

EBSCO

zdroj společenskovědních časopisů

Časopisy, Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

22.

ERIC - Educational Resource Information Centre

databáze zaměřená na oblast vzdělávání a výchovy

Zdroje dat

(odkaz)

en | Licence: nezadáno

23.

ERIH PLUS: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: freeware/shareware

24.

Exploring the deep-level reasoning questions effect during vicarious learning among eighth to eleventh graders in the domains of computer literacy and Newtonian physics

Barry Gholson, Amy Witherspoon, Brent Morgan, Joshua K. Brittingham, Robert Coles, Arthur C. Graesser, Jeremiah Sullins, Scotty D. Craig

PDF ke stažení (158.9 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

25.

Formación Basada en Competencias

TOBON, S., 2009. Formación Basada en Competencias [online]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/MAESTRIACID/formacion-basada-en-competencias-pdf

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

26.

Formy a metody počítačem podporované výuky na základní škole: disertační práce

SZOTKOWSKI, R., 2007. Formy a metody počítačem podporované výuky na základní škole: disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

27.

Gramotnosti ve vzdělávání

Kolektiv autorů. 2011. Gramotnosti ve vzdělávání – soubor studií. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. ISBN 978-80-87000-74-8

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

28.

ICT, Digitální propast a vzdělávání dospělých: Socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České Republice

ZOUNEK, J., 2006. ICT, Digitální propast a vzdělávání dospělých: Socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České Republice. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova Univerzita. s. 101-118. ISBN 80–210–4143–9

Články ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

29.

Informační gramotnost a ICT kompetence učitele

UHLÍŘOVÁ, M., 2004. Informační gramotnost a ICT kompetence učitele. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. Olomouc: Votobia. s. 205-208. ISBN 80-7220-201-4.

Články ZŠ, Veřejnost, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

30.

Inquiry and the National Science Education Standards.

OLSON, S., LOUCKS-HORSLEY, S., eds., 2000. Inquiry and the National Science Education Standards.Washington, D.C.: National Academy Press

Publikace VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

31.

Integrating ICT into classroom practice in modern foreign language teaching in England: making room for teachers´ voices

Carol Gray, Rachel Pilkington, Lesley Hagger-Vaughan, Sally-Ann Tomkins

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

32.

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu – CLIL

Kolektiv autorů, 2011 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu – CLIL. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 29 s. ISBN 978-80-87000-85-4

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

33.

International Society for Technology in Education: Nets for teachers

Články, Časopisy

(odkaz)

cz | Licence: freeware/shareware

34.

JSTOR

zpřístupňuje online plné texty vědeckých časopisů od počátku jejich vydávání (tj. včetně archivních ročníků)

Zdroje dat, Časopisy

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

35.

Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku

ŠVEC, V., 1998. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 80-210-1937-9

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

36.

Klíčové kompetence. Koncepce rozvoje ve všeobecném vzdělávání

Key Competences. A Developing Concept in General Compulsory Education, 2002. Brussels: Eurydice. ISBN 2-87116-346-4

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

en | Licence: nezadáno

37.

Kľúčové kompetencie I.

HRMO, R., TUREK, I. 2003. Kľúčové kompetencie I. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě. ISBN 80-227-1881-5

Publikace Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

38.

Kompetence a její místo v dalším vzdělávání učitelů

OROSOVÁ, O., 2006. Kompetencia a jej miesto v ďalšom vzdelávání učiteľov. In: Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido. s. 26-38. ISBN 80-7315-114-6

Články Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

39.

Kompetence a jejich význam ve vzdělávání

KLIEME, E., MAAG-MERKI, K., HARTIG, J. 2010. Kompetence a jejich význam ve vzdělávání. Přeložil Tomáš JANÍK. Pedagogická orientace, roč. 20, č. 1, s. 104-119. ISSN 1211-4669

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

40.

Kompetence jako cíle vyučovacího procesu

TUREK, I., DUBOVSKÁ, R., 2007. Kompetencie ako ciele vyučovacieho procesu. In: XX. Didmattech 2007. Olomouc: PdF UP. s. 61-64. ISBN 80-7220-296-0

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

sk | Licence: nezadáno

41.

Kompetence ve vzdělávání

VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1770-8

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

42.

Kompetence ve vzdělávání dospělých

VETEŠKA, J., 2010. Kompetence ve vzdělávání dospělých. Praha: UJAK. ISBN 978-80-86723-98-3

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

43.

Konstrukce a modely multikulturních kompetencí

HLADÍK, Jakub, 2010. Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. Pedagogická orientace, roč. 20, č. 4, s. 27-47. ISSN 1211-4669

Články VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

44.

Kurikulum v současné škole

MAŇÁK, J., JANÍK, T., ŠVEC, V., 2008. Kurikulum v současné škole. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-175-1

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

45.

Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaulačních pedagogických výzkumech

CHRÁSKA, M. 2003. Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaulačních pedagogických výzkumech. Praha: Votobia. ISBN 80-7220-164-6

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

46.

Moderní pedagogika

PRŮCHA, Jan, 2005. Moderní pedagogika. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7367-047-X.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

47.

Motivace žáků ve vyučování – Aktualizace a rozvoj poznávací, sociální a výkonové motivace u žáka

Motivace žáků ve vyučování – Aktualizace a rozvoj poznávací, sociální a výkonové motivace u žáka, 2009 [online].

Články

(odkaz)

ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

48.

Možnost učitele reagovat na individuální styly učení u žáků

MAREŠ, J., 1999. Možnost učitele reagovat na individuální styly učení u žáků. Pedagogika, 44, 2, s. 368-376

Články VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

49.

Obrazové materiály a e-learning

MAREŠ, J., 2011. Obrazové materiály a e-learning. In: Information and Comunication Technology in Education. Ostrava: Ostravská Univerzita. s. 17-34. ISBN 978-80-7368-979-7

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

50.

Od přenosu znalostí k rozvoji kompetencí...

VOGT, S., MASCHWITZ, A., ZAWACKI-RICHTER, O., 2010. From Knowledge Transfer to Competence Development – a Case of Learning by Designing. In: Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2010. Chesapeake, VA: AACE. s. 1416-1424. ISBN 1-880094-81-9

Publikace Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

51.

Oxford Journals

online verze časopisů vydávaných Oxford University Press

Zdroje dat, Časopisy

(odkaz)

en | Licence: nezadáno

52.

Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace

ŠVEC, V., 1999. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Brno: Paido. ISBN 80-85931-70-2

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

53.

Pedagogická věda a nové výzvy edukační praxe

PRŮCHA, J., 2006. Pedagogická věda a nové výzvy edukační praxe. Pedagogika, roč. 56, č. 4, s. 307-315. ISSN 0031-3815

Články Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

54.

Pedagogické aspekty Internetu – Konstruktivistické pojetí výuky

Pedagogické aspekty Internetu – Konstruktivistické pojetí výuky, 2009 [online]. Dostupné z: http://athena.zcu.cz/kurzy/ivda/000/1_info_spol/kap_13/

Časopisy

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

55.

Pedagogické kompetence

NEZVALOVÁ, D., 2007. Pedagogické kompetence. In: Kompetence a standardy v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů a matematiky. Olomouc: UP. s. 7-20. ISBN 978-80-244-1693-9

Články Veřejnost, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

56.

Pedagogický slovník

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., 2013. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál. 400 s. ISBN 978-80-262-0403-9

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

57.

Pedagogika pro učitele

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., 2007. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1734-0

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

58.

Podmínky pro využívání ICT ve vzdělávání

NEUMAJER, O., 2010. Podmínky pro využívání ICT ve vzdělávání [online]

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

59.

Pojem kompetence

WEINERT, F. E., 1999. Konzepte der Kompetenz. Paris: OECD

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

de | Licence: nezadáno

60.

Pojem kompetence v rozvoji vzdělávání a odborné přípravy v některých členských státech EU: kritická analýza

MULDER, M., WEIGEL, T., COLLINGS, K., 2008. El concepto de competencia en el desarrollo de la educación y formación profesional en algunos Estados miembros de la UE: un análisis crítico. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado [online]

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

61.

Pojem kompetence: objasnění pojmu

WEINERT, F. E., 2001. Concept of Competence: A Conceptual Clarification. In: Rychen, Dominique Simone / Salganik, Laura Hersh (Hrsg.): Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen, s. 45 – 65

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

62.

Použití informační gramotnosti

Použití Informační gramotnosti [online]. 2010. Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách (IVIG). Dostupné z: http://www.ivig.cz/pouziti-informacni-gramotnosti.html

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

63.

Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu

VAŠUTOVÁ, J., 2004. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido. ISBN 80-7315-082-4

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

64.

Proměny školního kurikula, jeho tvorba a projektování

WALTEROVÁ, E., 2003. Proměny školního kurikula, jeho tvorba a projektování. In: Konferencia o školskom kurikule: Budmerice 18.-19. novembra 2002. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 80-8052-186-7

Články VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

65.

Příprava budoucích učitelů: soubor studií k problematice přípravy budoucích učitelů pro druhý stupeň základních škol

Šimoník, O., 2005. Příprava budoucích učitelů: soubor studií k problematice přípravy budoucích učitelů pro druhý stupeň základních škol. Brno: MSD. ISBN 80-86633-32-2

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

66.

Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro realizaci výuky formou e-learningu.

KLEMENT, M. 2011. Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro realizaci výuky formou e-learningu. Olomouc: Velfel Ladislav. ISBN 978-80-87557-13-6

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

67.

Rámcové vzdělávací programy – dlouhodobý úkol

SKALKOVÁ, J., 2005. Rámcové vzdělávací programy – dlouhodobý úkol. Pedagogika, roč. 55, č. 1, s. 4-19. ISSN 0031-3815

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

68.

Rámcové vzdělávací programy: problém vymezování „kompetencí žáků“

PRŮCHA, J., 2005. Rámcové vzdělávací programy: problém vymezování „kompetencí žáků“. Pedagogika, roč. 55, č. 1, s. 26-36. ISSN 0031-3815

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

69.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kontextu transformace českého školství.

SPILKOVÁ, V., 2005. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kontextu transformace českého školství. Pedagogika, roč. 55, č. 1, s. 20-25. ISSN 0031-3815.

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

70.

Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků

MAŇÁK, J., 1998. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 80-210-1880-1

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

71.

ScienceDirect

plné texty přírodovědných a společenskovědních časopisů

Zdroje dat, Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

72.

SCOPUS

největší světová bibliografická a citační databáze peer-reviewed literatury

Publikace, Ostatní

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

73.

SELF-EFFICACY (osobná účinnosť) v edukačných súvislostiach

WIEGEROVÁ, A. a kol., 2012. SELF-EFFICACY v edukačných súvislostiach. Bratislava: SPN. ISBN 978-80-10-02355-4

Publikace VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

74.

Seznamte se s CLILem

HLAVÁČOVÁ, M., NOVOTNÁ, J., TEJKALOVÁ, L. 2011. Seznamte se s CLILem - Getting to know CLIL practices. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP. Dostupné na http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/Publikace_ke_stazeni.pdf

Publikace

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

75.

Sociální sítě a jejich vliv na změny použití internetu ve škole

STRACH, J., 2010. Sociální sítě a jejich vliv na změny použití internetu ve škole. In: Škola a zdraví 21, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace. Brno: Masarykova Univerzita. s. 85-93. ISBN 978-80-210-5262-8

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

76.

Současné proměny vzdělávání učitelů

SPILKOVÁ, V., 2004. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido. ISBN 80-7315-081-6.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

77.

Soutěžní a pedagogické dovednosti: úvahy o koncepci a hodnocení

IBARRA GUZMÁN, I., MARIN URIBE, R. 2011. La competencia y las competencias docentes: reflexiones sobre el concepto y la evaluación. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 14 [online]

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

78.

Soutěžní a pedagogické dovednosti: úvahy o koncepci a hodnocení

IBARRA GUZMÁN, I., MARIN URIBE, R. 2011. La competencia y las competencias docentes: reflexiones sobre el concepto y la evaluación. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 14

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

79.

Styly učení v aplikacích eLearningu

ŠIMONOVÁ, I. a kol., 2010. Styly učení v aplikacích eLearningu. Hradec Králové: Miloš Vognar. ISBN 978-80-84771-44-1

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

80.

Technologie

WOLFFGRAMM, H., 1994. Allgemeine Technologie. Band 1. Teil 1. Hildesheim: Verlag Franzbecker. ISBN 3-88120-241-2

Publikace VŠ, Veřejnost

de | Licence: nezadáno

81.

Teorie a praxe tvorby výukových materiálů

LEPIL, O., 2010. Teorie a praxe tvorby výukových materiálů. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2489-7

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

82.

The complexity of tool use in computer-based learning environments

Geraldine Clarebout, Jan Elen

PDF ke stažení (277.2 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

83.

Typologie osobnosti učitelů

KOHOUTEK, Rudolf, 2009. Typologie osobnosti učitelů [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/typy-osobnosti-ucitelu

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

84.

Učitel a sociální sítě

PÁVOVÁ, J., 2011. Učitel a sociální sítě. Metodický portál: Články [online]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/13763/UCITEL-A-SOCIALNI-SITE.html. ISSN 1802-4785

Články

(odkaz)

ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

85.

Učitelé a technologie

ZOUNEK, J., ŠEĎOVÁ, K., 2009. Učitelé a technologie. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-187-4

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

86.

Učitelé učitelů: náměty na vzdělávání vlastního učitelského sboru

STARÝ, K., 2008. Učitelé učitelů: náměty na vzdělávání vlastního učitelského sboru. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-513-4

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

87.

Úvod do kognitivní vědy

THAGARD, P., 2001. Úvod do kognitivní vědy. Praha: Portál. ISBN 80-7178-445-1

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

88.

Virtuální světy ve vzdělávání

MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M., 2011. Virtuální světy ve vzdělávání. In: Nové technologie ve vzdělávání: Vzdělávací software a Interaktivní tabule. Olomouc, UP. s. 5-10. ISBN 978-80-244-2941-0

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

89.

Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy

HORKÁ, H., HRDLIČKOVÁ, A., 1998. Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno, PAIDO. 101 s. ISBN 80-85931-54-0

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

90.

Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy

HORKÁ, H., HRDLIČKOVÁ, A., 1998. Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno, PAIDO. 101 s. ISBN 80-85931-54-0

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

91.

Výuka dvojjazyčného žáka v české škole

KROPÁČOVÁ, J. 2005. Výuka dvojjazyčného žáka v české škole: disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

92.

Vzdělávací praxe

ZABALA, A., 1996. La Práctica Educativa. Barcelona: Grao. ISBN 978-84-7827-125-2

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

93.

Vzděláváme budoucí učitele

VAŠUTOVÁ, J. a kol., 2008. Vzděláváme budoucí učitele. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-405-2

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

94.

Web of Science

světově uznávaná databáze publikací s uvedením citačních indexů časopisů (hovorově označovaných jako impaktované časopisy)

Zdroje dat, Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, SŠ

en | Licence: nezadáno

95.

Wiley Online Library

plné texty přírodovědných a společenskovědních časopisů vydávaných vydavatelstvím Wiley (a nyní i Blackwell)

Zdroje dat, Časopisy

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

96.

Základy empirického výzkumu pedagogických jevů

PELIKÁN, Jiří, 1998. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

97.

Základy výzkumu chování.

KERLINGER, F. 1972. Základy výzkumu chování. Praha: ACADEMIA

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2022

Poskytovatelé podpory