O projektu

Cíle projektu

Cílem projektu CeTPo je pozvednout úroveň výzkumu v oblasti teorie vzdělávání přírodovědných oborů na fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Prostředkem zvyšování úrovně je úzká spolupráce se zahraničními pracovišti a výzkumníky, nositeli excelence v dílčích disciplínách přírodovědných oborů. Dalším cílem projektu je podpora zvyšování poznatků a zkušeností akademických a ostatních pracovníků účastí na tématických akcích a také pozvednutím úrovně informovanosti v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) prostřednictvím různých vzdělávacích kurzů.

Realizaci projektu podpoří Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů (CeTPo), výzkumný a koordinační nástroj zprostředkující rozvoj mezinárodních vazeb se špičkovými odborníky v oboru teorie vzdělávání na zahraničních pracovištích (stáže), zajistí a podpoří účast řešitelů na mezinárodních vzdělávacích akcích (konference), zorganizuje setkání a výměnu zkušeností v oblasti teorie vzdělávání přírodovědných oborů pro studenty VŠ (workshopy, letní školy), čímž umožní osobní a profesní růst cílové skupiny. Pracovníci Centra budou vyhledávat možnosti a podporovat zapojení cílové skupiny do mezinárodních projektů. Současně budou pro cílovou skupinu organizovány vzdělávací aktivity směřující k osobnímu růstu cílové skupiny vzděláváním v oblasti činností souvisejících s VaV, např. hodnocení výsledků VaV, projektového řízení a managementu, prezentační a publikační obratnosti, psychologických, komunikačních a marketingových dovedností.

Výstupy projektu

  • organizace odborných aktivit v oblasti teorie vzdělávání přírodovědných oborů (zahraniční stáže, účast na konferencích, organizace a pořádání workshopů a letních škol, vzdělávací kurzy v oblasti VaV)
  • navázání mezinárodní spolupráce – společné projekty a výzkumné výstupy (10 publikací s IF a 10 recenzovaných publikací v oblasti teorie vzdělávání)
  • zvýšení odborných a dalších kompetencí cílových skupin
  • databáze a knihovna publikací v oblasti teorie vzdělávání

Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří akademičtí pracovníci a studenti VŠ a pracovníci výzkumných institucí, kteří se věnují výzkumu v oblasti teorie vzdělávání přírodovědných oborů.

  • Vědečtí pracovníci a pedagogové, kteří se kromě výzkumu v odborných oblastech matematiky, biologie, mechaniky, informatiky a geoinformatiky, zabývají také teorií vzdělávání (didaktikou) v daném oboru (metodologií výuky přírodovědných oborů, pracují se školními kurikuly, zabývají se tvorbou a hodnocením učebnic, učebních pomůcek, pracovních listů a metodik, výukových programů, garantují výuku oborových didaktik, spolupracují se základními a středními školami apod.) V rámci projektu bude zapojeno a podpořeno 70 osob.
  • Studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia Univerzity Palackého v Olomouci, kteří v rámci svých diplomových prací řeší tyto výzkumné a didaktické úlohy. V rámci projektu bude podpořeno 210 osob.
  • Výzkumní pracovníci organizací, které se zabývají oblastí teorie vzdělávání přírodovědných oborů ve výzkumných institucích, u nichž je většinou teorie vzdělávání v těchto oborech okrajovou činností. V rámci projektu bude podpořeno 18 osob.

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory